Actualidad

A CONSELLERIA DE FACENDA aproba novos coeficientes aplicables o valor catastral para estimar o valor real de determinados inmobles urbanos

ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se aproban os coeficientes aplicables
ao valor catastral para estimar o valor real de determinados bens inmobles
urbanos para os efectos da liquidación dos feitos impoñibles do imposto sobre
transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e do imposto sobre
sucesións e doazóns, se establecen as regras para a súa aplicación e se publica
a metodoloxía seguida para a súa obtención

Acceda aquí al DOGA